Αλλαγές στη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Στις 27 Απριλίου 2016 εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών που δραστηριοποιούνται…