Δικαιώματα (Royalties)- Φορολογική Αντιμετώπιση

  Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), τα εισπραττόμενα δικαιώματα (royalties), όπως αυτά ορίζονται, αποτελούν για τους λήπτες τους φορολογητέο εισόδημα από κεφάλαιο. Ως δικαιώματα ο νόμος ορίζει: Το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, της χρήσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας,…